ევროინს ჯორჯიას“ მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევის ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაშიმომხმარებელს შეუძლია პრეტენზია დააფიქსიროს მისთვის მისაღები ომელიმე ფორმითზეპირიწერილობითიელექტრონული

 

პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დასაფიქსირებლადმომხმარებელი უფლებამოსილია კომპანიას დაუკავშირდეს 24 საათიანი ასისტანსის სამსახურის შემდეგ ნომერზე +995 (32) 220 33 33

 

პრეტენზიის წერილობითი ფორმით დაფიქსირება შესაძლებელია ორი გზით

 

   1. ევროინს ჯორჯიას ოფისებში მისამართებზე:  

 

      - თბილისიმოსაშვილის . #24 

 

      - ბათუმიასათიანი  . #37/35 

 

   2. ევროინს ჯორჯიას ვებ-გვერდზე განთავსებული საპრეტენზიო ფორმის შევსების გზით

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ინფორმაცია ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონოციფრულიელექტრონული ან სხვა).

პრეტენზიის განხილვის პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია 24 საათიანი ასისტანსის სამსახურის მეშვეობით.

ელფორმით პრეტენზიის წაარმოდგენის შემთვევაში მომხმარებელი ეთანხმება შემდეგ პირობებს:

პრეტენზიის ელექტრონული ფორმით წარმოდგენის მიზანია სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯიას“ (შემდგომში - მზღვეველიმომხმარებლისათვის გამარტივებული მომსახურების მიწოდება;

პრეტენზიის ელსაშუალებით წარმოდგენის მიზნით განმცხადებელი ავსებს მზღვეველის მიერ შედგენილ ელფორმას;

ელფორმაში უნდა მიეთითოს მზღვეველის მიერ მოთხოვნილი ყველა სავალდებულო ინფორმაცია;  

წარმოდგენილი მონაცემების სისწორესა და უტყუარობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს;

განმცხადებელს არ აქვს უფლება ელფორმაში განათავსოს ისეთი განცხადებარომლის შინაარსიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას ან პრეტენზიის წარდგენის მიზნებს;

განცხადების განთავსებით განცხადებელი ადასტურებსრომ პასუხისმგებელია წარმოდგენილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის სისწორეზე;

აკრძალულიარომ ელგანცხადება:

იყოს მცდარიარაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მზღვეველი;

ემსახურებოდეს თაღლითობასტყუილსან ნდობით ბოროტად სარგებლობას;

ეწინააღმდეგებოდეს ან არღვევდეს მესამე პირის ინტერესებს და უფლებებს;

ნებისმიერი გზით არღვევდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას;

ემსახურებოდეს ნებისმიერ მიზანს გარდა ელფორმით პრეტენზიის წარდგენის მიზნებისა.

განსაკუთრებული პირობა!

ნებისმიერი განცხადებარომელიც განთავსებული იქნება წინამდებარე წესების დარღვევით უარყოფილი იქნება მზღვეველის მიერ;  

საიტით სარგებლობის მიზნითრეგისტრაციის დროს განმცხადებლის მიერ შეყვანილი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება/დამუშავდება მხოლოდ მომხმარებლის პრეტენზიების განხილვის მიზნებისთვის და არ იქნება გამოყენებული რაიმე სხვა ნებისმიერი მიზნით

კომპანიის მომსახურების მიმართ პრეტენზიის წარმოშობის შემთხვევაში თქვენ უფლებამოსილი ხართ მიმართოთ სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ შესაბამის სამსახურსშემდეგ საკონტაქტო ელფოსტის მისამართზე euroins@euroins.ge

ჩამოსატვირთად გადადით ბმულზე